IICM2013
   
English
مقالات بین المللی پذیرفته شده مقالات شفاهی نشست ملی مقالات پوستری نشست ملی محورها و راهنمای ارسال مقاله
اخبار کنفرانس
عنوان : پذیرش مقاله برای کنفرانس 2010(راهنمای ارسال)
   
تاریخ ارسال : ۱۳۸۸ نوزدهم دي
 
متن خبر :
پذیرش مقاله برای کنفرانس 2010(راهنمای ارسال):

راهنمای ارسال مقاله :
    کنفرانس بین‌المللی مدیریت سرمایه فکری از کلیه صاحب‌نظران و علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا مقالات علمی و پژوهشی، و نتایج تجربیات عملی خود را بر اساس راهنمای آماده سازی مقالات و مطابق با محورهای کنفرانس، در این اتفاق علمی مشارکت دهند.

 محورهای کنفرانس بین‌ المللی مدیریت سرمایه فکری(IICM 2010) عبارتند از:

مفاهیم و چارچوب‌های سرمایه فکری:
سرمایه‌ انسانی ♦ سرمایه ساختاری ♦ سرمایه بازار ♦ سرمایـه مـشتـری ♦ سرمـایـه عـلاقـه ‌داران ♦ بـرنـد و عـلائـم تجـاری ♦ سـرمایه سـازمانی ♦ سرمایـه فرآیندی ♦ سرمایـه نوآوری و نوپدید ♦ سرمـایـه اجتمـاعـی ♦ سرمـایـه ارتبـاطاتی ♦ سرمـایـه / دارائـی دانشـی و اطـلاعـاتـی ♦ مـالکیت فکـری ♦ رویـه‌هـای کسب و کـار ♦ پویایی سرمایه فکری ♦ مزایا و محدودیت کاربرد نظریـه سرمـایـه فکـری ♦ چیدمـان راهبردی ♦ نـظـام مـلـی نـوآوری
 
شناسایی، ارزش‌گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری:
شـنـاسـایـی دارائـی‌هـای نـامـشـهـود ♦ حسـابداری سـرمایه فـکـری و نـامـشـهـود ♦ ارزش‌گذاری سرمایه فکری ♦ سرمایه فکری و زنجیره ارزش ♦ سنجش و ارزیابی سرمایه فکری ♦ ارزیـابـی و سـنـجش دارایـی‌هـای دانـشـی ♦ ارزیابی و سنجش مالکیت فکـری ♦ سنجش برند ♦ تحلیل اثـر سرمـایـه فکـری بـر ارزش سهـام ♦ اظهارنامـه‌ مالی و اظهارنـامه سرمـایـه فکـری ♦ حسابداری سرمایـه انسانـی ♦ تحـلیل مدل‌ها‌، شاخص‌هـا، سنجـه‌ها و فاکتـورهای سنـجش سرمایه فکری ♦ تحلیل مدل‌های سنجش مستقیم ♦ تـحلیـل مـدل‌هـای تـوصیـفـی سـنـجـش ♦ تحلیل مدل‌های سنجش مبتنی بر سرمایه بازار ♦ تـحلیـل مـدل‌هـای سنـجـش بـازده دارایی ♦ تـحلیـل مـدل‌هـای سنجـش کـارت امتیازی ♦ تـحـلیـل مـدل‌هـای سنـجـش تـجسـمـی ♦ تـحـلیـل مـدل‌های سنـجـش تـجـویـزی ♦ تـحـلیـل مدل‌های سنجش دارایی‌های دانشی ♦ روش‌هـای تنظیم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـایـه فـکـری و نـامـشـهـود
 
سرمایه فکری و حقوق:
حقوق مالکیت فکری ♦ بنیان حقوقی برندها و علائـم تجـاری ♦ تفاهم‌نامـه هـا و قـراردادهـا ♦ حـق اختـراع، ایـده، امتیـازات انـحصـاری ♦ قواعد همکاری بیـن سازمـانی ♦ مقـررات‌زدایی
 
سرمایه فکری و جامعه:
سرمایـه فکـری و هویـت ♦ یـادگیـری تجـربی ♦ یادگیری مشارکتی ♦ چارچوب‌های فنی اجتماعی ♦ مدیریـت اخـلاق و فرهنـگ ♦ جـامعه‌ی دانشی ♦ نگاشت، تجزیه و تحلیل و شناخت‌شناسی شبکه اجتماعی ♦ سرمایه فکری‌وفرهنگ‌های قومی و ملی ♦ سرمایه فکری و سیاست‌های مـلـی نـوپردازی
 
سرمایه فکری و اقتصاد:
احصای سرمایه فکری ملی، منطقه‌ای و شهری ♦ خصوصی‌سازی، آزادسازی و انحصار‌زدایی ♦ سرمایه فکری و بازار سهام ♦ اقتصاد دانشی ♦ سرمایه فکری فرامـرزی ♦ سرمایه فکری و اقتصاد جهـانی ♦ مدیریت مالی و سرمایه فکری
 
سرمایه فکری و مدیریت:
منابع و دارایی‌های نامشهود ♦ مدیریت برند ♦ ارتبـاطـات سـازمـانی و مـیـان سـازمـانـی ♦ معمـاری سـامـانه‌ مدیریت سرمایه فکـری ♦ رهیافت‌های جدید در مدیریت دانش ♦ مدیریت فنآوری ♦ دانش مشتری ♦ سازمان‌های یادگیـرنـده ♦ سـازوکارهای اشتراک و خلق دانش ♦ مدیریت سرمایه انسانی ♦ مدیریت نوآوری و مالکیت فکری ♦ مـدیـریـت هـمکـاری‌هـای بیـن سـازمـانی ♦ مهارت‌های مدیر، رهبر و مرشد در اداره دانش سازمانی ♦ مدیریت دانش میان فرهنگی
 
سرمایه فکری و کارآفرینی:
احصای سرمایه فکری دانشگاه‌ها مراکز تحقیقاتی، تولیدی، بهداشتی،ورزشی، فرهنگی، هنری و... ♦ سـرمـایـه فـکــری و ارزش‌ آفـریـنــی ♦ فلسفه کسب و کار با رهیـافت‌های سرمایه فکری ♦ مطالعات موردی سرمایه فکری و مدیریت دانش ♦ سـرمـایـه فـکـری و فـضـای مـجـازی

مقالات رسیده برپایه محورهاي تخصصي كنفرانس، پس از تأييد اوليه، توسط داوران و بدون اطلاع از مشخصات نويسنده یا نويسندگان مورد بررسي قرار می‌گیرند. داوران از اساتيد محترم دانشگاه انتخاب شده‌اند و ملاك‌هاي بررسي دامنه‌ای از اصالت علمي، روش تحقيق و شيوه نگارش تا دربردارندگی تجربیات عملی و قابلیت الگوبرداری، را شامل می‌شود به‌طور کلی انتظار می‌رود، مقالات رسیده به کنفرانس دارای محتوای پژوهشی و تحقيقاتی در مباني نظري، الگوها و تجربیاتی عملی و فنون و مهارت‌هاي تخصصی متناسب با محورهاي مطروحه كنفرانس باشند. بر اين اساس، مقالات مورد انتظار، جنبه پژوهشي و یا مطالعه موردی خواهند داشت.
   مقالات و تجربیات منتخب در دو بخش شفاهی و پوستری در زمان برگزاری کنفرانس در سالن اصلي و يا سالن‌هاي جانبي با نظارت پانل‌های تخصصی ارايه خواهند شد. در نهایت با جمع‌بندی نظرات داوران کمیته علمی، پانل‌های تخصصی و شرکت‌کنندگان کنفرانس، مقالات برتر انتخاب‌شده و از نویسندگان مقالات برگزیده با اهدای جایزه، تندیس و لوح تقدیر قدردانی خواهد شد.

 جدول زمانی ارسال مقالات و اعلام نتایج داوری


فرصت ارسال اصل مقاله:   ٣١  تیر ماه  ١٣٨٩
اعلام نتایج داوری:   ١ شهریور ماه ١٣٨٩ 

راهنمای آماده سازی مقالات

متن مقالات به یکی از دو زبان فارسي يا انگليسي نوشته شده، از نظر املايي و نگارشي به دقت تصحيح شود.
در صورت آماده‌سازی مقاله به زبان فارسی، چکیده مقاله به زبان انگلیسی نیز تهیه و به همراه اصل مقاله از طریق سایت ارسال گردد.
متن کامل مقالات بایستی با ابعاد ۲۹,۷�A۴=۲١  و حداكثر در ١۲ صفحه و به صورت يك ستونی تهيه شود.
فاصله خطوط متن مقالات به‌صورت Single باشد و بين عنوان هر بند و نخستین سطر آن يك سطر و بين انتهاي هر بند و شروع بند ديگر دو سطر  فاصله در نظر گرفته شود.
فاصله متن از لبه کاغذ از چپ و راست ۲.٥ و ازپایین ٣ سانتیمتر، و فاصله متن از لبه بالای کاغذ در صفحه اول ۸ سانتیمتر و در صفحات دیگر ٣ سانتیمتر طراحی شود.
فرم قابل قبول مقالات:
 
عنوان مقاله حداكثر در ده كلمه؛
نام نويسنده يا نويسندگان؛
سمت و سازمان متبوع ؛
E-mail؛
حداكثر پنج كلمه به عنوان واژگان کلیدی؛
چکيده اي كه گويای مسئله مورد بحث، سوابق تحقيق، كاربرد و نتيجه باشد(حداکثر ۲۰۰ کلمه).؛
 مقدمه‌ای که گویای مساله مورد بحث، سوابق تحقیق، کاربرد و نتیجه باشد؛
شرح مقاله و روش تحقيق به‌طوري كه براي محقق بعدي قابل بازسازي باشد؛
بند نتيجه كه گويای مزايا و محدوديت‌ها و كاربردهاي تحقيق باشد؛
فهرست مراجع و ماخذ به ترتیب شماره ارجاع در متن و به طریق ذیل؛
  #مجلات و نشريات:  نام نويسنده (نام خانوادگی، نام)، عنوان مطلب، نام نشريه، شماره جلد، شماره نشريه،      سال،صفحه
  #كتاب‌ها:   نام نويسنده(نام خانوادگی، نام) ، عنوان كتاب ، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، سال انتشار
تمامی مقالات بایستی در محیط مایکروسافت ورد ۲۰۰٣ به بالا و با توجه به جدول راهنمای قلم‌ها و اندازه‌های ذیل، تایپ و آماده‌سازی شوند:
 
بخش مقاله قلم فارسي
عنوان مقاله BMitra سياه ١۶ در وسط سطر
نام نويسنده، نویسندگان BMitra سياه ١۲ در وسط سطر
سمت و سازمان متبوع BMitra ١۲ در وسط سطر
E-mail Times New Roman ١١ Bold
واژه‌هاي كليدي BMitra سياه ١۲
عنوان تیترها BMitra سياه ١٣
زير نويس‌ها، جداول، نمودارها، عكس‌ها BMitra سیاه ١١
متن داخل جداول BMitra معمولي ١١
فرمول‌ها و كلمات انگليسي Times New Roman ١١
متن مقاله BMitra معمولي ١۲
شماره صفحه BMitra معمولي ١۲

  برای دریافت فایل PDF فرمت مقاله  به فارسی از لینک روبرو استفاده شود : فرمت آماده‌سازی مقالات به زبان فارسی
کلیه مقالات به زبان انگلیسی، بایستی بر اساس فرمت آماده‌سازی مقالات به زبان انگلیسی آماده‌سازی شوند.
  نفر دوم و سوم نویسندگان مقالات برگزیده، از تخفیف پنجاه درصدی در ثبت‌نام کنفرانس برخوردار خواهند بود.
تنها مقالات رسیده به دبیرخانه کنفرانس از طریق سایت و منوی ارسال مقالات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای ارسال مقالات بر لینک روبرو کلیک کنید. (ارسال مقاله)

 - محورها و راهنمای ارسال مقالات
 - ارسال و پیگیری مقالات

   
   
برگزارکنندگان و حامیان
كليه حقوق اين وب‌سايت محفوظ برای کنفرانس بین‌المللی مدیریت سرمایه فکری
طراحی و اجرا: شرکت آداک